Praktisk info

Praktiske oplysninger _

Abonnementsbetingelser
Oplysninger om institutionen
Omfang
Abonnentens brugsret
Opkobling – tekniske forhold
Abonnentens misligholdelse
Ansvarsbegrænsning
Skadesløsholdelse
Copyright

Abonnementsbetingelser _

For websitet europas-lande.dk gælder følgende abonnementsbetingelser.

Oplysninger om institutionen _

Ved tegning af abonnement på europas-lande.dk skal abonnenten opgive institutionens fulde navn, adresse, telefonnummer samt kontaktpersonens navn og e-mail-adresse. Som en konsekvens af lov om e-fakturering, skal abonnenten desuden oplyse om institutionens EAN- og ordrenummer.

Det er Gyldendals politik ikke at opgive eller videresende disse oplysninger til tredjepart.

Omfang _

Abonnementet på europas-lande.dk omfatter adgang og brugsret til de informationer og features, som findes på sitet. Det vil sige artikler med fotos, tekster, grafik, undervisningsforløb, lydklip, animationer og videoklip med videre. Gyldendal vil løbende opdatere indhold og funktioner, så websitet præsenterer sig så aktuelt som muligt.

Abonnementet giver adgang til den skole eller institution, med hvem der er indgået aftale om abonnement.

Abonnentens brugsret _

Al tekst og andet materiale på europas-lande.dk, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse 2001-06-27 nr. 618 om ophavsret.

Elever og lærere fra institutioner, der abonnerer på europas-lande.dk, kan derfra frit downloade tekster og billeder til brug i elevopgaver.
Det skal dog klart fremgå, at der er tale om en elevopgave. Det skal ske ved henvisning til skole, klasse og fag samt dato for oprettelse. Endvidere skal det oplyses, at billederne og teksterne er ophavsretligt beskyttede. Det er heller ikke tilladt at ændre i billederne (ved for eksempel at fjerne det indlejrede copyright).

Elektroniske elevsider med opgaver eller lignende, hvori materiale fra europas-lande.dk benyttes, må ikke være offentligt tilgængelige. Disse elevsider skal være beskyttet af koder eller lignende, så kun skolens personale, elever og deres forældre har adgang til indholdet.

Enhver anden præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indholdet på europas-lande.dk er ikke tilladt uden en særskilt skriftlig aftale med Gyldendal.

Gyldendal ejer og administrerer websitet europas-lande.dk. Abonnentens rettigheder og forpligtelser i disse abonnementsbetingelser kan derfor ikke overføres til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra Gyldendal.

Abonnenten er ansvarlig for al brug af europas-lande.dk og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med omfanget af og de begrænsninger i brugsretten, som er beskrevet i betingelserne her.

Opkobling – tekniske forhold _

Abonnenten har ansvar og risiko for egne computere, programmer, netværksløsninger samt andet nødvendigt udstyr, der kræves for at få adgang til europas-lande.dk.

Gyldendal er ikke ansvarlig for, at vores websites er kompatible med eventuelle ændringer i abonnentens systemprogrammer, netværk med videre.

Abonnentens misligholdelse _

Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan Gyldendal hæve abonnementsaftalen med umiddelbar virkning.

Ansvarsbegrænsning _

Gyldendal er ikke i noget tilfælde overhovedet ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af europas-lande.dk.

Skadesløsholdelse _

Abonnenten holder Gyldendal skadesløs over for ethvert krav, som tredjepart måtte rette mod Gyldendal som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelser.

Copyright _

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra europas-lande.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Nodeunder forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolensindrapportering til Copydan Tekst & Node.

Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.