Trinmål - Geografi

Her kan du se trinmålene for Geografi, og hvordan de forskellige opgaver og forløb på europas-lande.dk opfylder disse.

Regionale og globale mønstre

 • placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone)

 • beskrive det globale vandkredsløb

 • beskrive og forklare Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser (fælles med biologi)
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • beskrive fordeling af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på Jorden

 • kende til den globale befolknings tilvækst og fordeling

 • kende til fordelingen af verdens storbyer

 • beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande

 • kende til fordeling af rige og fattige regioner i verden.

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

 • give eksempler på årsager til og sammenhænge mellem pladetektonik, bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv

 • kende til forekomst og udnyttelsen af råstoffer i Danmark og andre regioner.

 • kende processerne i et geologisk kredsløb: forvitring, erosion, transport, aflejring og bjergartsdannelse

 • anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og vindhastighed (fælles med fysik/kemi)

 • kende til naturlige klimasvingninger og menneskets påvirkning af Jordens klima ? herunder hvorledes CO2 udledes og indgår i naturen

 • beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen (fælles med fysik/kemi og biologi)

 • give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning

 • kende til dannelsen af det danske istidslandskab og anvende enkle begreber til at beskrive landskabsformer, herunder hævet havbund, smeltevandsslette, moræne- og dødislandskaber

 • give eksempler og forklaringer på at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene (fælles med biologi)
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på voresmuligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med biologi og fysik/kemi)

Kultur og levevilkår

 • kende navne på væsentlige danske og udenlandske lokaliteter og deres placering
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre

 • kende til regional og global handel, infrastrukturer og kommunikationsformer samt udveksling af tjenesteydelser og arbejdskraft
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • kende til konflikter om grænsedragninger forskellige steder i verden

 • kende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande samt deres rolle i forbindelse med konfliktløsning, herunder sammenslutninger som EU, NATO, Verdensbanken og FN.

 • kende til urbanisering og byers opbygning og funktioner i Danmark og andre industrilande

 • kende til befolkningsudvikling i lande med forskellige udviklingstrin ? den demografiske transitionsmodel

 • sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande, kende til begrebet bruttonationalprodukt (BNP) samt en typisk erhvervsudvikling i henholdsvis rige og fattige lande

 • sammenholde regioners erhvervsmæssige og økonomiske udviklingmed levevilkårene

 • kende til egen kultur set i forhold til fremmede kulturer

 • kende til udnyttelse af naturlige råstoffer

 • kende til fødevareproduktion
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • kende til energiproduktion lokalt, regionalt og globalt, herunder fossilt brændsel, atomenergi og vedvarende energi

Arbejdsmåder og tankegange

 • beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler som oplevelser, fortællinger, billeder, film, kort, tekster, elektroniske medier og statistikker
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • sammenligne geografiske forhold som geologi, nedbør, klima, trafik og levevis lokalt, regionalt og globalt
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • anvende geografiske metoder og færdigheder herunder regional analyse i forståelse og perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget, herunder energi, vejr, klima, naturkatastrofer, forbrug,

 • læse og forstå informationer i faglige tekster
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • anvende kort og data som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden omog svar på geografiske spørgsmål som klimaændringer, landskabsdannelse, plantevækst, levevilkår, handel, bæredygtighed, infrastrukturer og fysisk planlægning
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • kende til principper for korttegning og fremstilling af enkle kort på grundlag af egne undersøgelser

 • foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer, jordbundsbestemmelser, stenbestemmelse, trafiktælling, infrastruktur, bykartering og bosætningsmønstre, informationssøgning og statistiske undersøgelser i lokalområdet og på eks

 • kende til de vigtigste signaturforklaringer og begreber til forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

 • anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med biologi og fysik/kemi).
 • Smagen af min sommerferie (7.-9. kl.) (forløb)

Regionale og globale mønstre

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Kultur og levevilkår

Arbejdsmåder og tankegange