Fysisk set er Grønland stadig næsten uberørt
Naturbevarelse

Miljø

Naturbevarelse _ -

Verdens største nationalpark ligger i Grønland

Selv om Grønland er meget stort og næsten uberørt, er naturen alligevel under pres.

Grønland har et kæmpestort areal, befolkningstallet er meget lille og infrastrukturen er nærmest ikke-eksisterende. Alligevel udnyttes naturen overalt i Grønland, hvor det er muligt og lovligt. Men der er helt naturlige grænser for, hvor stor en påvirkning de enkelte dyrearter og bestande kan tåle. Derfor bliver de arktiske dyrebestande overvåget nøje, og ofte er det nødvendig at regulere fangst og fiskeri, hvis udnyttelsen skal være bæredygtig.

Fysisk set er Grønland stadig næsten uberørt. Her er ingen veje, ingen trafik, ingen storbyer, kun en lille industri, ingen dræning og ingen udretning af åer. Kun omkring byerne kan naturen være påvirket. Det er derfor først og fremmest den grønlandske dyre- og planteverden, som er truet – ikke mindst af de globale klimaændringer, som rammer de arktiske områder særligt hårdt.

44 % af Grønlands landområder og 71 % af havområderne er fredede. Til gengæld er kun 3 % af de lav- og subarktiske zoner beskyttede.

Fysisk set er Grønland stadig næsten uberørt

Fysisk set er Grønland stadig næsten uberørt

Naturbevarelse _

Grønland har en nationalpark, fem naturreservater, flere naturlove og forskellige overvågningsprogrammer, der alle har til formål at beskytte den grønlandske natur.

Nationalpark
Verdens største nationalpark ligger i Grønland. Den er ligger i Grønlands nordøstlige del og dækker et areal på 972.000 kvadratkilometer, hvilket er 21 gange Danmarks areal. Nationalparken blev fredet af det danske folketing i 1974 på anbefaling af det grønlandske Landsråd og senere blev fredningen udvidet, så den i dag udgør 43 % af Grønlands areal.

Nationalparken ligger i den højarktiske zone, som er karakteriseret af kulde og tørke. I den varmeste måned når gennemsnitstemperaturen ikke over 5 grader, og nedbørsmængden ligger mellem ca. 200 mm i den sydligste del af parken og ca. 80 mm i den nordligste del. Under disse forhold har planter vanskeligt ved at etablere sig. Størstedelen af nationalparkens isfrie områder er derfor uden vegetation og kan nærmest sammenlignes med en ørken. I lavlandsområder, hvor der er tilstrækkeligt med vand i sommerhalvåret, er der dog små oaser med frodig vegetation.

Nationalparken er et lukket område, som man skal have tilladelse til at færdes i. Den eneste undtagelse er indbyggerne i Scorebysund (Ittoqqortoormiit) og Thule (Qaanaaq) kommuner, som har tilladelse til at færdes i nationalparken. Fangere fra de to kommuner kan foretage fangstrejser i parken. Desuden er Siriuspatruljen og mandskabet ved de faste stationer Mester Vig, Daneborg, Danmarkshavn og Station Nord til stede i området og hævder dansk/grønlandsk suverænitet ved hundeslædekørsler og sejlads i de isfrie områder.

Der foretages mange videnskabelige undersøgelser og ekspeditioner i området – blandt andet på Zackenberg. Området er interessant, da der er mange spor fra fortidens bosættelser langs kysten, og store dele af Grønlands flora og fauna er repræsenteret i nationalparken. Parken har et varieret fugleliv og store bestande af isbjørne, hvalrosser, sæler, rensdyr og moskusokser, en stigende bestand af ulve og mindre dyr som polarræve, hermeliner og sneharer.

Naturreservater
Grønland har fem naturreservater, som hver dækker et areal fra 1,4 til 7957 kvadratkilometer.

Melville Bugt blev fredet i 1980 og er Grønlands absolut største naturreservat på 7957 kvadratkilometer. Reservatet ligger i Thule (Qaanaaq) kommune i Nordvestgrønland. Reservatet i Melville Bugten rummer hovedsageligt naturværdier tilknyttet havet. Narhvalen i Vestgrønland tilbringer sommeren i reservatets dybe fjorde, hovedsagelig i Inglefield Bredning og Melville Bugt. Hvidhvalen ses ofte i Melville Bugt –i særlig stort antal i forbindelse med de nord/syd gående sommer- og efterårstræk. Isbjørnen yngler også i naturreservatet.

Lyngmarken er Grønlands ældste naturfredning fra 1954. Området er på bare 2 kvadratkilometer, men meget frodigt. Det ligger i Godhavn (Qeqertarsuaq) kommune og bruges til forskning.

Paradisdalen blev fredet i 1984 og dækker et areal på 85 kvadratkilometer. Området ligger sydvest for Søndre Strømfjord. Alt dyre- og planteliv er fredet året rundt, og færdsel må kun foregå til fods. Området huser vildrener, ræve, harer og ynglefugle som jagtfalk og vandrefalk.

Qinnguadalen blev fredet i 1962 og dækker et areal på 45 kvadratkilometer. Dalen ligger i Sydgrønland i Nanortalik kommune. Fredningens formål er at bevare den unikke natur i dalen, særlig med henblik på birkeskoven. Der er offentlig adgang til dalen, men jagt og aktiviteter, der kan påføre skader på træerne, er ikke tilladt.

Akilia er en lille ø på 1,2 kvadratkilometer, som blev fredet i 1998. Formålet med fredningen er at beskytte geologiske formationer. Aklia ligger i Nuuk kommune 27 km syd for Nuuk (Godthåb), og der er offentlig adgang.

Ramsarområder
Ramsar-konventionen skal beskytte vådområder af international betydning – hovedsagelig for at beskytte fuglelivet. I Grønland findes der 11 Ramsarområder, som samlet dækker et areal på over 13.000 kvadratkilometer. Ramsarområderne er endnu ikke omfattet af grønlandsk lovgivning, så områderne er indtil videre kun beskyttede på papiret.

Fugleområder
Der er 12 fredede fugleområder i Grønland. Det er forbudt at gå i land eller færdes i områderne i perioden 1. juni – 31. august. Områderne ligger fordelt på ni kommuner, og fredningerne varierer en smule fra kommune til kommune.

Artsfredninger
I princippet er alle dyr fredet, medmindre der er jagttid på dem. Flere steder er det også forbudt at færdes i fuglenes yngletid (fuglefjelde).

Andet
I kraft af rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark er der andre beskyttelsesforanstaltninger, som i princippet også er gældende for Grønland. Det gælder blandt andre Natura 2000 (habitatdirektivet), som er en beskyttelse af særlige naturtyper og bestemte dyr og planter, og CITES, som er en international konvention til kontrol af handlen (over landegrænser) med vilde dyr og planter.

Fjeldvalmue

Fjeldvalmue

Grønlands Naturinstitut _

Grønlands Naturinstitut (Pinngortitaleriffik) blev oprettet i 1995 som afløser for Danmarks Fiskeriundersøgelser i København. Instituttet udfører forskning og rådgivning vedrørende fugle, vegetation og landpattedyr. Områder som forurening og effekterne af menneskeskabt forstyrrelse dækkes fortsat af Danmarks Miljøundersøgelser, ofte i tæt samarbejde med Naturinstituttet.

Grønlands Naturinstitut har til formål at:

  • indsamle, bearbejde og vurdere data vedrørende udnyttelse og beskyttelse af levende ressourcer
  • udføre forskning med henblik på vurdering af levende ressourcer af betydning for Grønland
  • medvirke til studier af processer og økologiske sammenhænge i naturen
  • deltage i undersøgelser og udviklingsarbejde vedrørende vurdering af redskaber og metoder til udnyttelse af Grønlands natur
  • varetage de internationale forpligtelser, som påhviler Grønland inden for de nævnte forskningsområder
  • varetage koordinering af forskning og registrering af undersøgelses- og forskningsresultater fra institutioner, som er af betydning for Grønlands levende ressourcer og sikringen af Grønlands miljø og natur.
Havmåling

Havmåling

▴ Top